Administracja stroną
 
 

Regulamin zakladania kont i korzystania z usług serwisu AgencjaPKO.pl

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu internetowego w domenie agencjapko.pl.
  2. Usługodawcą jest BetterWeb.pl - usługi internetowe Kinga Jarzembowska ul. Zamojska 15E/2 80-180 Gdańsk NIP: 578-285-57-92 REGON: 220875573 - zwany w dalszym ciągu regulaminu "BetterWeb".
  3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania ze stron internetowych znajdujących się pod adresami: http://agencjapko.pl oraz http://administracja.agencjapko.pl.
  4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający BetterWeb świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie http://administracja.agencjapko.pl.
  5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Użytkownicy korzystając ze stron w domenie agencjapko.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
  7. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Stronami WWW: http://agencjapko.pl oraz http://administracja.agencjapko.pl administruje BetterWeb.
  9. Zawartość stron BetterWeb stanowi własność BetterWeb lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
  10. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy stron BetterWeb mają prawo przeglądać strony BetterWeb oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
  11. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 2. Zakres i rodzaj świadczonych usług.
  1. BetterWeb w ramach serwisu agencjapko.pl świadczy Usługi w następującym zakresie:
   1. usługi hostingu stron internetowych w domenie agencjapko.pl wyposażonych w moduł samodzielnego zarządzania treściami serwisu (CMS)
   2. usługi hostingu poczty elektronicznej w domenie agencjapko.pl
   3. usługi rozszerzeń w/w stron internetowych (tzw. pluginy), np. moduł newslettera itp.
  2. Świadczenie przez BetterWeb usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych na stronach internetowych administracja.agencjapko.pl.
  3. Zamawianie usług świadczonych przez BetterWeb możliwe jest za pośrednictwem Panelu Administracyjnego, który umożliwia w szczególności dostęp do:
   1. zamawiania wybranych usług
   2. informacji dotyczących serwisów WWW oraz usług dodatkowych świadczonych do serwisów WWW,
   3. terminów ważności wykupionych usług,
   4. edycji zawartości własnych stron internetowych
   5. kontroli stanu rozliczeń z BetterWeb,
   6. wglądu i poprawiania danych osobowych.
  4. Warunkiem zawarcia umów na poszczególne usługi wymienione w punkcie II.1 niniejszego Regulaminu jest wybór odpowiednich usług po zalogowaniu na stronie http://administracja.agencjapko.pl oraz opłacenie w terminie 14 dni otrzymanej faktury proforma.
  5. Umowa może zostać rozwiązana w następujących okolicznościach:
   1. braku wniesienia opłaty przez Klienta za zamówione usługi w terminie płatności.
   2. niezgodnym z prawem i netykietą wykorzystywaniem usług i narzędzi zamówionych przez klienta - w szczególności spamowania.
   3. wypowiedzenia umowy przez Klienta bez podawania przyczyn.
   W przypadku rezygnacji lub niezgodnego z prawem wykorzystania usług konto Klienta jest blokowane, a wniesione opłaty nie są zwracane.
 3. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym BetterWeb.
  1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW BetterWeb niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 6.0 lub równorzędną.
  2. BetterWeb zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
 4. Ochrona danych osobowych.
  1. Dane osobowe Klientów BetterWeb są przechowywane w wewnętrznej bazie danych, do której nie mają dostępu osoby niepowołane.
  2. Adresy e-mail zebrane przez Klientów BetterWeb w module newslettera są własnością Kientów i nie są danymi osobowymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 5. Obowiązek przestrzegania prawa.
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
  2. W przypadku uzyskania przez BetterWeb informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, BetterWeb ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron BetterWeb bez zgody BetterWeb wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
  4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach BetterWeb będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
  5. Użytkownicy, zapisując materiały ze stron BetterWeb, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do BetterWeb.
  6. Zawartość stron BetterWeb została przygotowana przez BetterWeb w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak BetterWeb nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron BetterWeb.
  7. Zawartość stron BetterWeb została przygotowana przez BetterWeb w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak BetterWeb nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
  8. Zabronione jest korzystanie ze stron BetterWeb w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
   1. masowe wysyłanie pakietów do stron BetterWeb,
   2. masowe pobieranie całości lub części zawartości stron BetterWeb,
   3. wszelkie inne działania obniżające sprawność stron BetterWeb.
  9. Działania opisane w pkt. V.8 stanowić mogą dla BetterWeb podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron BetterWeb dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 6. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana BetterWeb w formie pisemnej na adres korespondencyjny BetterWeb i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta BetterWeb,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
   4. zarzuty Klienta,
   5. okoliczności uzasadniające reklamację,
   6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. BetterWeb obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz BetterWeb przez podmioty, za które BetterWeb nie ponosi odpowiedzialności, BetterWeb przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a BetterWeb, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby BetterWeb. Z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2009 r.
[wyloguj]
« powrót do panelu

Problemy, pytania, sugestie? Napisz: info@agencjapko.pl lub zadzwoń: +48 692-056-952